Steve Jobs

Thank you Steve Jobs! You had changed the world!! Thế giới đã mất đi một con người đầy tài năng. »